A2區簡介

委員會團隊

國際獅子會300A-2區 委員會團隊

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20230628/a3b0bef6f34423950b1608b36d0b4ca6.png

楊逸訓(太平)

榮譽委員會主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20221001/dcf2d827e5b405a69911624879b457d9.png

李彩秋(菁彩)

年會委員會主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20221001/0586ecc986245daa7658b2537c98f80e.png

張文深(自強)

國際關係委員會主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20220921/1c983a0d91e8970cf78f3791f1e83f91.png

顏志發(長安)

區務中長程規劃委員會主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20230628/f7a9d4057d368630990ee0b44411ee86.png

李樹枝(中北)

章程紀律委員會主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20230628/e4b42cc0b4461c0928489fc5eeafaea6.png

許焜海(同心)

全球會員發展措施(GMA)委員會

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20230827/d6a38d827a10c5682d4fd54c854c4d78.png

李雪雲(菁英)

教育委員會主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20230628/2859741f535d2de66f15da72e4b804bd.jpg

張凱鈞(尪公)

資訊科技委員會

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20230628/99134cb8ce8d1fee1bb4292f2c2ea283.jpg

曾柏勝(華山)

分會強化委員會主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20230630/bd2b0982804332b7a09a1fe13e3bb89d.jpg

崔駿武(龍山)

法律咨詢委員會主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20230905/dcdf149919e87ee92a9a4c2eec41a77d.jpg

溫小慧(京華)

公關及獅訊委員會主席

https://www.lions300a2.org/uploads/picture/20220703/8cda94647278ce4fb0377788ff4ed8ce.png

陳明華(明星)

禮儀典禮委員會主席